Tillhörde den avlidne Svenska kyrkan?

Svenska kyrkan

Om den avlidne har gått ur Svenska Kyrkan eller aldrig tillhört den, har man ingen självklar rätt till en begravningsceremoni enligt Svenska Kyrkans ordning. Det innebär att man inte har någon rätt att få ha begravningsceremonin i kyrkan och ingen rätt till präst eller kyrkomusiker.

Däremot har man rätt till en grav på kyrkogården eller begravningsplatsen liksom rätt till allt som har med kremation och gravsättning att göra.

Även om man inte tillhör Svenska Kyrkan betalar alla en begravningsavgift via skattsedeln som normalt täcker kostnaden för upplåtelse av ceremonilokal, kremation, gravöppning och upplåtelse av grav under 25 år samt vissa transporter.

Det förekommer att den som lämnat Svenska Kyrkan ändå har haft en kristen livsåskådning och därför önskat en kyrklig begravningsgudstjänst. Ibland kan det vara möjligt att tillgodose den avlidnes önskan, men olika präster har olika uppfattningar om lämpligheten med att någon som inte tillhör Svenska Kyrkan ändå begravs i kyrkans ordning. Därför får man i varje specifikt fall höra med den församling där man önskar att begravningen skall ske. Dödsboet får då betala en avgift till församlingen för präst, organist, vaktmästare samt upplåtelse av lokal

Kontakta oss